Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2017 Резултати Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2017/2018 година

Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2017/2018 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018

1.

Индекс (се добива бесплатно на денот на упис)

2.

Студентска легитимација (се добива бесплатно на денот на упис)

3.

Три фотографии: две со димензии 3,5 х 4,5 cm, една со димензии 2 х 3 cm

4.

Образец A3 за запишување на семестар (дупли) за запишување со административна такса од 50 ден (се приложува уплатница)

5.

Договор за студирање на ФЕИТ (се добива на денот на упис)

6.

Единечен лист (статистички) за запишување во 2017/2018 учебна година (ШВ- 20)

7.

Изјава за избор на странски јазик (задолжително да се пополни предходно и да се приложи на денот на уписот)

8.

Потврда за уплатени 750,00 ден. за информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје со назнака: ИКСА на УКИМ - ФЕИТ:

 • Жиро сметка: 160010368978818
 • Депонент: НБРМ
 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Повикување на број: 723012, програма 41

9.

Потврда за уплатени 1400,00 ден. на жиро сметка на ФЕИТ со назнака за запишување во I семестар:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: трошоци за упис

Напомена: Сумата претставува збир од следните обврски: 200,00 ден. - тетратки за испит; 150,00 ден. - обнова на книжен фонд; 100,00 ден. - солидарна одговорност за штети; 100,00 ден. - осигурување на студентите; 100,00 ден. - уверенија за редовност; 650,00 – материјали и опрема за лабораториски вежби; 100,00-информатор.

10.

ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА

Потврда за уплатени 6.150,00 ден*. (прва рата од 200 eвра) на жиро сметка на ФЕИТ:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број: 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ

ЗА СТУДЕНТИ ВО КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ

Потврда за уплатени 12.300,00 ден*. (прва рата од 400 eвра) на жиро сметка на ФЕИТ:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број: 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ

11.

При уписот се препорачува студентите да уплатат средства за Студентскиот парламент на ФЕИТ - СПФЕИТ, при тоа потребно е да се достави потврда за уплатени 100,00 ден. за СПФЕИТ:

 • Жиро сметка: 300000001036966
 • Депонент: Комерцијална банка АД

Урнек за пополнување уплатници

 

НАПОМЕНА: Запишувањето на новите студенти ќе се врши на 13. и 14.9.2017 година на шалтерите од Службата за студентски прашања во период од 09:00 до 15:00 часот.


Скопје, 11.9.2017 година                                                                                  Конкурсна комисија на ФЕИТ


поврзани предмети

Конечна ранг листа - Втор уписен рок - УПИСИ 2017