Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2014 Пресметување на поените за селекција на кандидатите (УПИСИ 2014/2015)

Пресметување на поените за селекција на кандидатите (УПИСИ 2014/2015)

Упатство за пресметка на поени

1. Кандидати кои полагале државна матура во учебната 2013/2014


Кандидатите можат да освојат најмногу 100 поени, во кои успехот од средното образование учествува со 60%, а успехот од државната матура учествува со 40%.

 • Поени од средно образование

Поените од средното образование (ПСО) се пресметуваат на следниот начин:

formula1.1.2014.png

 

 • Поени од трите екстерни предмети

Ако кандидатот полагал соодветен предмет, тогаш поените за тој екстерен предмет  (ПЕС) се пресметуваат на следниот начин:

formula1.2.2014.png

Ако кандидатот полагал несоодветен предмет, тогаш поените за тој екстерен предмет (ПЕН) се пресметуваат на следниот начин:

formula1.3.2014.png

Може да се освојат најмногу 30 поени од сите три предмети.

 

 • Поени од интерниот предмет

Ако кандидатот полагал соодветен предмет, тогаш поените за интерниот предмет (ПИС) се пресметуваат на следниот начин:

ПИС = оценка Х 1,2

Ако кандидатот полагал несоодветен предмет, тогаш поените за интерниот предмет (ПИН) се пресметуваат на следниот начин:

ПИН = оценка Х 0,8

Од интерниот предмет може да се освојат најмногу 6 поени за соодветен предмет, односно најмногу 4 поени за несоодветен предмет.

 

 • Поени од проектна задача

Поените од проектната задача (ПЗ) се пресметуваат на следниот начин:

ПЗ = оценка Х 0,8

Од проектната задача може да се освојат најмногу 4 поени.

 

2. Кандидати кои полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013


Кандидатите можат да освојат најмногу 100 поени, во кои успехот од средното образование учествува со 60%, а успехот од државната матура учествува со 40%.


 • Поени од средно образование

Поените од средното образование (ПСО) се пресметуваат на следниот начин:

formula1.1.2014.png

 

 • Поени од двата екстерни предмети

Ако кандидатот полагал соодветен предмет, тогаш поените за тој екстерен предмет  (ПЕС) се пресметуваат на следниот начин:

formula1.2.2014.png

Ако кандидатот полагал несоодветен предмет, тогаш поените за тој екстерен предмет (ПЕН) се пресметуваат на следниот начин:

formula1.3.2014.png

Може да се освојат најмногу 20 поени од двата предмета.


 • Поени од двата интерни предмета

Ако кандидатот полагал соодветен предмет, тогаш поените за интерниот предмет (ПИС) се пресметуваат на следниот начин:

ПИС = оценка Х 1,6

Ако кандидатот полагал несоодветен предмет, тогаш поените за интерниот предмет (ПИН) се пресметуваат на следниот начин:

ПИН = оценка Х 1

Од двата интерни предмета може да се освојат најмногу 16 поени.

 

 • Поени од проектна задача

Поените од проектната задача (ПЗ) се пресметуваат на следниот начин:

ПЗ = оценка Х 0,8

Од проектната задача може да се освојат најмногу 4 поени.

 

3. Кандидати кои полагале училишна матура или завршен испит по завршено средно образование со четиригодишно траење.

 

 • Поени од средно образование

Поените од средното образование (ПСО) се пресметуваат на следниот начин:

formula1.1.2014.png

 

 • Поени од училишна матура/завршен испит

Кандидатите можат да освојат најмногу 20 поени од училишната матура, односно завршниот испит. Поените од училишна матура/завршен испит (ПУМ/ПЗИ) се пресметуваат на следниот начин:

ПУМ/ПЗИ = оценка по прв предмет Х 1,6 + оценка по втор предмет Х 1,6

Оценките од предметите кои се полагаат на училишна матура, односно завршен испит се множат со коефициент 1,6, а вака добиените производи се собираат. По овој основ може да се добијат најмногу 16 поени.

 

 • Поени од проектна задача

Поените од проектната задача (ПЗ) се пресметуваат на следниот начин:

ПЗ = оценка Х 0,8

Од проектната задача може да се освојат најмногу 4 поени.

 

4. Кандидати кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година.

 

 • Поени од средно образование

Поените од средното образование (ПСО) се пресметуваат на следниот начин:

formula1.1.2014.png

 

 • Поени од предмети значајни за студиската програма на која се запишуваат

За запишување на ФЕИТ значајни предмети се: математика (задолжително) и физика, информатика или основи на електротехника (по избор на кандидатот).

Поените за секој од двата предмети (ПЗП) се пресметуваат на следниот начин:

formula4.2.2014.png