Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА (Дополнителен конкурс)

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА (Дополнителен конкурс)

1

Индекс и студентска легитимација (се добива бесплатно од Службата за студентски прашања на денот на уписот)

2

Две фотографии со димензии 3,5×4,5 cm и една 2×3 cm

Пријавен дупли лист за запишување на студенти на факултетите со уплатница(1) 50,00 ден. такса (се купува од книжарница)

Образец за запишување на семестар (предмети) со уплатница(1) 50,00 ден. такса (се купува од книжарница)

4

Статистички образец ШВ 80А за запишување во учебната 2012/2013 год. (се подига од Службата за студентски прашања)

5

Потврда за уплата(2) на сметката на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)

Tрезорска (трансакциска) сметка: 100000000063095

Трезорска подсметка (сметка на корисник): 160010428678814

Приходна шифра: 723019, програма 41

Депонент: НБРМ

со назнака за упис на магистерски студии на ФЕИТ

Уписот ќе се врши во Службата за студентски прашања на ФЕИТ (трети кат) од 11.02.2013 до 13.02.2013 година од 12:30 до 15:00 часот.

(1)Уплатата на такса може да се направи на една уплатница од 100 денари

(2)Сумата што треба да се уплати е половина од вредноста објавена по студиска програма во конкурсот (на пример ако вредноста на школарината за студиската програма е 1800 евра тогаш треба да се уплати 900 евра во денарска противредност по средниот курс на НБРМ).

Доколку плаќањето се регулира на 4 рати треба да се пополни и потпише изјава (се подига од Студенската служба или од web страната на факултетот), при што првата рата треба да биде уплатена при уписот.

Скопје, 06.02.2013 год.

Деканат на ФЕИТ - Скопје