Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Уписи Решение за прием на втор циклус студии - Прв уписен рок 2016

Решение за прием на втор циклус студии - Прв уписен рок 2016

 


 

Запишувањето на примените кандидати на втор циклус студии се врши на ден 20 и 21 октомври 2016 година во Службата за студентски прашања на ФЕИТ во периодот од 12:30 до 15 часот.


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО УЧЕБНАТА 2016/2017

Индекс и студентска легитимација (се добива бесплатно од Службата за студентски прашања на денот на уписот)
Две фотографии со димензии 3,5×4,5 cm и една 2×3 cm
Статистички образец ШВ 80А за запишување во учебната 2016/2017 год. (се подига од Службата за студентски прашања)

Потврда за уплата на 750 евра (прва рата од 1500 евра) во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на сметката на ФЕИТ:

  • Назив на примачот: УКИМ-ФЕИТ Скопје
  • Банка на примачот (депонент): НБРМ
  • Tрезорска (трансакциска) сметка: 100000000063095
  • Трезорска подсметка (сметка на корисник): 160010428678814
  • Приходна шифра: 723019, програма 41
  • Назнака - за упис на магистерски студии на ФЕИТ

Со потпишување на изјава, можно е студирањето да се плати на четири еднакви рати (по 375 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на сметката на ФЕИТ).

 

 

14.00 часот Скопје, 19.10.2016 година

Конкурсна комисија на ФЕИТ