Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни студиски програми

Тековни студиски програми

Студиска програма

Раководители на наставно-научните колегиуми (ННК) на студиските програми

email

1. Обновливи извори на енергија (ОИЕ)

д-р Влатко Стоилков

stoilkov@feit.ukim.edu.mk

2. Електрични машини и автоматизација (ЕМА)

д-р Гога Цветковски

gogacvet@feit.ukim.edu.mk

3. Електроенергетски системи (ЕЕС)

д-р Мирко Тодоровски

mirko@feit.ukim.edu.mk

4. Електроенергетика (ЕЕ)

д-р Атанас Илиев

ailiev@feit.ukim.edu.mk

5. Проектен менаџмент (ПМ)

д-р Вангел Фуштиќ

vfustic@feit.ukim.edu.mk

6. Автоматика, роботика и системско инженерство (АРСИ)

д-р Елизабета Лазаревска

lazarevska_elizabeta@yahoo.com

7. Наменски компјутерски системи (НКС)

д-р Аристотел Тентов

toto@feit.ukim.edu.mk

8. Компјутерски мрежи–Интернет на нешта (КМ-ИНН)

д-р Марија Календар

marijaka@feit.ukim.edu.mk

9. Вградливи микрокомпјутерски системи (ВМС)

д-р Јосиф Ќосев

josif@feit.ukim.edu.mk

10. Дигитално процесирање на сигнали (ДПС)

д-р Димитар Ташковски

dtaskov@feit.ukim.edu.mk

11. Безжични и мобилни комуникации (БМК)

д-р Венцеслав Кафеџиски

kafedzi@feit.ukim.edu.mk

12. Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

д-р Тони Јаневски

tonij@feit.ukim.edu.mk

13. Применета математика и актуарство (ПМА)

д-р Соња Геговска-Зајкова

szajkova@feit.ukim.edu.mk

14. Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР)

д-р Весна Арнаутовски-Тошева

atvesna@feit.ukim.edu.mk

15. Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК)

д-р Владимир Димчев

vladim@feit.ukim.edu.mk

16. Микро и нано технологии (МНТ)

д-р Катерина Ралева

catherin@feit.ukim.edu.mk

17. Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (РЕЕКС)

д-р Александар Ристески

acerist@feit.ukim.edu.mk

18. Енергетска електроника (ЕНЕЛ)

д-р Љупчо Караџинов

karadza@feit.ukim.edu.mk

19. Мултимедиски технологии (МТ)

д-р Зоран Ивановски

mars@feit.ukim.edu.mk

Листа на акредитирани ментори во учебната 2017/2018 година

1.

Проф. д-р Александар Ристески

2.

Доц. д-р Александра Крколева

3.

Проф. д-р Анета Бучковска

4.

Проф. д-р Антон Чаушевски

5.

Проф. д-р Аристотел Тентов

6.

Проф. д-р Атанас Илиев

7.

Проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска

8.

Вон. проф. д-р Билјана Начевска-Настовска

9.

Проф. д-р Борислав Поповски

10.

Проф. д-р Ванѓел Фуштиќ

11.

Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски

12.

Проф. д-р Верка Георгиева

13.

Доц. д-р Весна Андова

14.

Вон. проф. д-р Весна Арнаутовски-Тошева

15.

Проф. д-р Весна Борозан

16.

Вон. проф. д-р Владимир Атанасовски

17.

Проф. д-р Владимир Димчев

18.

Проф. д-р Влатко Стоилков

19.

Проф. д-р Гога Цветковски

20.

Проф. д-р Горан Рафајловски

21.

Доц. д-р Горан Стојановски

22.

Вон. проф. д-р Димитар Димитров

23.

Проф. д-р Димитар Ташковски

24.

Доц. д-р Живко Коколански

25.

Вон. проф. д-р Зоран Ивановски

26.

Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков

27.

Проф. д-р Јосиф Ќосев

28.

Вон. проф. д-р Катерина Ралева

29.

Вон. проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

30.

Проф. д-р Крсте Најденкоски

31.

Академик проф. д-р Леонид Грчев

32.

Проф. д-р Лилјана Гавриловска

33.

Доц. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска

34.

Проф. д-р Љупчо Караџинов

35.

Проф. д-р Маргарита Гиновска

36.

Доц. д-р Марија Календар

37.

Вон. проф. д-р Марија Чундева-Блајер

38.

Проф. д-р Миле Станковски

39.

Вон. проф. д-р Мирко Тодоровски

40.

Проф. д-р Наташа Марковска

41.

Доц. д-р Невенка Китева Роглева

42.

Вон. проф. д-р Перо Латкоски

43.

Проф. д-р Рубин Талески

44.

Доц. д-р Сања Атанасова

45.

Проф. д-р Снежана Чундева

46.

Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова

47.

Доц. д-р Софијa Николова Поцева

48.

Проф. д-р Тони Јаневски

49.

Проф. д-р Христина Спасевска