Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ За Факултетот Правни акти и документи Одлуки на наставно-научниот совет и ДУ

Одлуки на наставно-научниот совет и ДУ

2018

Декември

Одлука за определување соодветни предмети за матура

Одлука за бројот на кандидати - странци на прв циклус студии

Октомври

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава - прв циклус

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава - втор циклус

Септември

Одлука за давање стипендии во прва година - 2

Јуни

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2018/2019

Одлука за давање стипендии во прва година - 1

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Одлука за дополнување на Планот за јавни набавки

Март

Одлука за роковите за одбрана на магистерски трудови

Одлука за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд

Февруари

Одлука за измена на член на комисија за дисциплински мерки на студентите од ФЕИТ

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава

Јануари

Одлука за измени и дополнување на Планот за јавни набавки


2017

Декември

Одлука за плаќање 50% од средствата за докторски студии

Одлука за определување соодветни предмети за матура

Октомври

Одлука за продолжување на рокот за дипломирање на ИНФО

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава - втор циклус

Септември

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава - прв циклус

Август

Одлука за режимот на наставата во случај кога предметите не се еквивалентираат

Одлука за премин на нови студиски програми по ЕКТС

Одлука за воведување институција наставник - советник

Одлука за давање стипендии во прва година - 3

Одлука за давање стипендии во прва година -2

Јуни

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Одлука за давање стипендии во прва година -1

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2017/2018

Февруари

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава

Јануари

Одлука за определување соодветни предмети за матура


2016

Октомври

Одлука за висината на надоместоците за извршените услуги што ги плаќаат студентите на ФЕИТ

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместоците за извршените услуги што ги плаќаат студентите на ФЕИТ

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава на втор циклус студии

Септември

Одлука за измена на член на комисија за дисциплински мерки на студентите на ФЕИТ

Јуни

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2016/2017

Одлука за давање стипендии во прва година-1

Одлука за давање стипендии во прва година-2

Одлука за давање стипендии во прва година-3

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Maj

Одлука за усвојување на Елаборат за повторна акредитација на студиска програма од трет циклус студии по метрологија

Февруари

Одлука за отпочнување на постапка за избор на декан

Јануари

Одлука за роковите за одбрана на магистерски труд за студентите на кои им било одобрено мирување


2015

Декември

Одлука за роковите за одбрана на магистерски трудови на постдипломски студии

Октомври

Одлука за рокот на студирање на старите студиски програми по ЕКТС

Јуни

Одлука за давање стипендии во прва година 1

Одлука за давање стипендии во прва година 2

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2015/2016 година

Одлука за промена на предмети од летен во зимски семестар

Одлука за промена на шифри на предмети

Март

Одлука за формирање на комисија за дисциплински мерки на студентите од ФЕИТ

Јануари

Одлука за роковите за одбрана на магистерски трудови на постдипломски студии

Одлука за промена на предусловот за запишување и слушање предмет


2014

Мај

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2014/2015

Март

Одлука за утврдување на студиска програма од трет циклус


2013

Декември

Одлука за определување соодветни предмети за матура

Одлука за организирање на дополнителна сесија

Септември

ОДЛУКА за премин на нови студиски програми по ЕКТС (за ИНФО)

ОДЛУКА за премин на нови студиски програми по ЕКТС

ОДЛУКА за измена на одлуката за утврдување на рокот за дипломирање на студентите запишани според старите наставни планови

Август

Јули

ОДЛУКА за висината на надоместоците за извршените услуги што ги плаќаат студентите на Факултетот за електротехника и информациски технологии

ОДЛУКА за промена на студиска програма во учебната 2013/2014 година

ОДЛУКА за давање стипендии во прва година

ОДЛУКА за организирање на дополнителна сесија

ОДЛУКА за усвојување на Годишен календар на ФЕИТ

Мај

Февруари

ОДЛУКА за усвојување на конечната обезбеденост на наставата во летниот семестар на прв циклус студии

ОДЛУКА за определување на наставници за предметите од Универзитетската листа на изборни предмети

Одлука за определување на дополнителни сесии

Одлука за определување на надоместок по испит во дополнителна сесија

Одлука за определување на наставници кои ќе ги спроведуваат испитите од додипломски студии во траење од 9 семестри


2012

Декември

ОДЛУКА за еквиваленција на предметите од II до IV година на старите со новите студиски програми

Септември

Одлука за дополнителни критериуми за запишување на трет циклус  на студии

Август

Одлука за еквиваленција на предметите од I година според старите студиски програми и новите студиски програми

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2012/2013 година

Јули

Одлука за роковите за одбрана на магистерски труд

Одлука за давање на стипендии во прва година

Мај

Одлука за одобрување на средства за набавка на лабараториска опрема

Март

Одлука за отпочнување на постапка за избор на декан за мандатен период 15.09.2012 - 14.09.2016


2011

Октомври

Одлука за формирање на комисија за дисциплински мерки за студентите на ФЕИТ

Септември

Одлука за промена на студиска програма


2010

Јануари

Одлука за усвојување на листа на изборни предмети што нема да се активираат

Февруари

Одлука за број на кандидати за упис на втор циклус на студии

Април

Одлука за утврдување на студиска програма од втор циклус, Биоинформатика

Одлука за утврдување на студиска програма од трет циклус

Мај

Одлука за определување на сродни факултети

Одлука за ослободување од плаќање на школарина

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2010/2011

Одлука за висината на административни трошоци за пријавување

Јуни

Одлука за стекнување на дополнителни кредити за посета на курс на ИЕЕЕ/ЕЕСТЕК

Септември

Одлука за формирање на Комисија за студентска стручна пракса

Одлука за краен рок за дипломирање на студентите запишани по стара студиска програма


2009

Јули

Одлука за промена на студиска програма

Одлука за ослободување од плаќање школарина

Одлука за определување на сродни факултети

Одлука за определување на цената на кофинансирање на студенти што завршиле една од насоките на ФЕИТ

Одлука за бројот на кандидати за упис на втор циклус на студии

Септември

Одлука за организирање ден-сесија

Одлука за формирање комисија за координирање на уписот од втор циклус на студии

Одлука за определување на условите за запишување на втор циклус на студии во учебната 2009/2010 година

Прилог кон Одлука - табела со услови и школарина

Декември

Одлука за организирање на ден-сесија

Одлука за избор на демонстратор на ИКТИ


2008

Јуни

Одлука за отпочнување на наставата

Одлука за полагање на испити од старите наставни планови и програми

Одлука за висината на школарината за студентите од дисперзираната паралелка во Штип

Одлука за ослободување од плаќање на школарина

Одлука за формирање на конкурсна комисија

Одлука за комисија за жалби

Одлука за формирање на комисија за дополнително тестирање по математика