Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Центар за кариера Соопштенија од Центарот за кариера Оглас за вработување во СЕТУ на ГС Михајло Пупин

Оглас за вработување во СЕТУ на ГС Михајло Пупин

Рок за аплицирање до 18.01.2018 година

 

Врз основа на Законот за работни односи Директорот на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „МИХАЈЛО ПУПИН“ - Скопје, распишува :

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

1. Професор пo електро група предмети - 1 извршител, Факултет за електротехника и информациски технологии, насока електроника и телекомуникации VII/1 или 240 ЕКТС со полно работно време, на определено време до 31.06.2018 година.   
2. Професор пo електро група предмети - 1 извршител, Факултет за електротехника и информациски технологии, област компјутерско-системско инженерство и автоматика VII/1 или 240 ЕКТС со полно работно време, на определено време до 31.08.2018 година.
3. Професор пo електро група предмети - 3 извршители, Факултет за електротехника и информациски технологии, насока електроенергетика VII/1 или 240 ЕКТС со полно работно  време, на определено време до 31.08.2018 година.
4. Професор пo спорт и спортски активности - 1 извршител, дипломиран професор пo физичко и здравствено воспитание, завршени студии no физичка култура VII/1 или 240 ЕКТС со 24 работни часа, на определено време до 31.08.2018 година.
5. Професор пo математика - 1 извршител, ПМФ, дипломиран професор no математика VII/1 или 240 ЕКТС со полно работно време, на определено време до 31.08.2018 година.
6. Професор no историја - 1 извршител, Филозофски факултет, дилломиран професор пo историја VII/1 или 240 ЕКТС со 20 работни часа, на определено време до 31.08.2018 година.
7. Професор пo електро група предмет - 1 извршител, Факултет за електротехника и информациски технологии, област компјутерско-системско инженерство и автоматика VII/1 или 240 ЕКТС со полно работно време, на определено време до враќање на работник.

8. Професор пo англиски јазик - 1 извршител, Филолошки факултет, дипломиран филолог пo англиски јазик и книжевност - наставна насока VII/1 или 240 ЕКТС со 36 работни часа, на определено време до 31.08.2018 година.

УСЛОВИ: Кандидатите за наставници треба да ги исполнуваат условите за наставник утврдени во чл. 59 од Законот за средно образование.
Дневното работно време за наставниците е во рамките на петдневна работна недела и се реализира во согласност со распоредот на часови. Првата смена започнува во 07.30 часот, a втората смена започнува во 13:20 часот.
Основната нето плата за наставник изнесува 20.789,00 денари за полно работно време и истата се намалува за 20% за приправник.
За наставниците со неполно работно време се исплатува плата сразмерно на фондот на часови.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
- За работно место под  број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 потребни документи се:

  • Молба,
  • Диплома за завршено образование,
  • За лица кои се стекнале со високо образование на наставна група на студии да поднесат уверение за педагошко - психолошка и методска подготовка на акрадетирани високообразовни установи, и
  • државјанство.

Лице за контакт: Живко Коколански

kokolanski@feit.ukim.edu.mk