Лични алати
Пријави се

Телекомуникации

шифраПредметНаставник
ПД-03-10-01 Теорија на случајни процеси д-р Т.Улчар-Ставрова
ПД-03-10-02 Теорија на информации и кодирање д-р Т.Улчар-Ставрова
ПД-03-10-03 Дигитални телекомуникации д-р Т.Улчар-Ставрова
ПД-03-10-04 Сателитски и радиорелејни комуникации проф. Борис Спасеновски
ПД-03-10-05 Светловодни комуникации проф. Борис Спасеновски
ПД-03-10-06 Широкопојасни мултисервисни мрежи д-р Лилјана Гавриловска
ПД-03-10-07 Мобилни комуникации проф. Борис Спасеновски
ПД-03-10-08 Безжични, мобилни и персонални мрежи д-р Лилјана Гавриловска
ПД-03-10-09 Телесообраќајно инженерство и планирање на мрежи д-р Лилјана Гавриловска
ПД-03-10-10 Антени и антенски системи д-р Љубен Јанев
ПД-03-10-11 Оптички мрежи д-р Борислав Поповски
ПД-03-10-12 Управување во телекомуникациски мрежи д-р Борислав Поповски
ПД-03-10-13 Дизајн, моделирање и анализа на телекомуникациски мрежи д-р Тони Јаневски
ПД-03-10-14 Безжични мултимедиски мрежи д-р Тони Јаневски
ПД-03-10-15 Безжични комуникации д-р Венцеслав Кафеџиски
ПД-03-10-16 Статистичко процесирање на сигналите д-р Венцеслав Кафеџиски
ПД-03-10-17 Управување со радиоресурсите во безжичните мрежи д-р Борислав Поповски
ПД-03-10-18 Компресија на сигналите д-р Венцеслав Кафеџиски
ПД-03-10-19 Интернет технологии д-р Тони Јаневски
ПД-03-10-20 Симулациски методи во телекомуникациите д-р Зоран Хаџи-Велков
ПД-03-10-21 Безжични локални мрежи д-р Зоран Хаџи-Велков
ПД-07-10-22 Сигурносни комуникации д-р Александар Ристески
ПД-07-10-23 Телекомуникациски бизнис менаџмент д-р Александар Ристески