Лични алати
Пријави се

Основни предмети

шифраПредметНаставник
ПД-03-00-01 Основи на динамички хаос акад. д-р Љупчо Коцарев
ПД-03-00-02 Биофизика д-р Христина Спасевска
ПД-03-00-03 Елементарна теорија на функционална анализа д-р Никола Речкоски
ПД-03-00-04 Елементарна теорија на стабилност и бифуркации д-р Илија Шапкарев
ПД-03-00-05 Квалитативна теорија на диференцијални равенки д-р Илија Шапкарев
ПД-03-00-06 Елементарна теорија на парцијални равенки д-р Илија Шапкарев
ПД-03-00-07 Линеарна алгебра и нумерички методи во линеарна алгебра д-р Марија Кујумџиева-Николоска
ПД-03-00-08 Специјални диференцијални равенки и специјални функции д-р Марија Кујумџиева-Николоска
ПД-03-00-09 Теорија на приближување и апроксимации д-р Марија Кујумџиева-Николоска
ПД-03-00-10 Статистика со веројатност д-р Петар Лазов
ПД-03-00-11 Маркови процеси со дискретен број состојби д-р Петар Лазов
ПД-03-00-12 Одбрани делови од нумеричка математика д-р Боро Пиперевски
ПД-03-00-13 Основи на математичко програмирање д-р Боро Пиперевски
ПД-03-00-14 Приближно решавање некои класи операторски равенки д-р Боро Пиперевски
ПД-03-00-15 Теорија на апроксимации д-р Никола Речкоски
ПД-03-00-16 Применети современи методи во електромагнетика д-р Леонид Грчев
ПД-03-00-17 Вејвлет анализа д-р Анета Бучковска

PD-A4-03-00-00-Osnovni-predmeti