Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми Поранешни студии VII-2 Постдипломски студии Компјутерска техника и информатика

Компјутерска техника и информатика

шифрадисциплинанаставник
ПД-03-09-01 Мрежен софтвер д-р Аристотел Тентов
ПД-03-09-02 Моделирање и симулација на компјутерски системи д-р Аристотел Тентов
ПД-03-09-03 Оперативни системи д-р Стево Божиновски
ПД-03-09-04 Вештачка интелигенција, роботика и флексибилни системи д-р Стево Божиновски
ПД-03-09-05 Биолошки и медицински информациони системи д-р Стево Божиновски
ПД-03-09-06 Безжични и ад хок компјутерски мрежи д-р Аксенти Грнаров
ПД-03-09-07 САЅЕ методологија и менаџмент на ИКТ проекти д-р Аксенти Грнаров
ПД-03-09-08 Високонадежни системи и паралелно процесирање д-р Аксенти Грнаров
ПД-03-09-09 Интернет програмирање д-р Драган Михајлов
ПД-03-09-10 Компјутерска обработка на слика и звук д-р Драган Михајлов
ПД-03-09-11 Компјутерска уметност и веб дизајн д-р Драган Михајлов
ПД-03-09-12 Дистрибуирани компјутерски системи д-р Данчо Давчев
ПД-03-09-13 ИС базирани на знаење д-р Данчо Давчев
ПД-03-09-14 Мултимедиски дистрибуирани системи д-р Данчо Давчев
ПД-03-09-15 Методи на програмирање на мултикомпјутер¬ски и мобилни компјутерски системи д-р Златко Зографски
ПД-03-09-16 Компјутерски системи за процесирање дигитални сигнали д-р Златко Зографски
ПД-03-09-17 Невронски мрежи и интелигентни системи д-р Златко Зографски
ПД-06-09-18 Надежност на софтверот доц. д-р Димитар Трајанов
ПД-06-09-19 Веб-сервиси и XML доц. д-р Димитар Трајанов
ПД-03-09-20 Компјутерски системи толерантни на откази доц. д-р К.Гошева-Попстојанова
ПД-06-09-21 Компјутерска безбедност д-р Аристотел Тентов
ПД-03-09-22 Графичка визуелизација на податоци д-р Сузана Лошковска
ПД-03-09-23 Напредни кориснички интерфејси и виртуелни околини д-р Сузана Лошковска
ПД-03-09-24 Медицинска информатика д-р Сузана Лошковска
ПД-03-09-25 Когнитивна роботика д-р Георги Стојанов
ПД-03-09-26 Симбиотички системи д-р Георги Стојанов
ПД-03-09-27 Напредни теми од вештачка интелигенција д-р Георги Стојанов
ПД-03-09-28 Стохастичко моделирање и теорија на редици на чекање д-р Петар Лазов
д-р Аристотел Тентов
ПД-03-09-29 Симулационо моделирање д-р Петар Лазов
д-р Аристотел Тентов
ПД-03-09-30 Нелинеарни феномени акд. д-р Љупчо Коцарев
ПД-03-09-31 Софтверски аспекти на колаборативните компјутерски системи д-р Владимир Трајковиќ
ПД-03-09-32 Интернет базирани системи за образование на далечина д-р Владимир Трајковиќ
ПД-04-09-33 Методи за статистичка анализа на податоци д-р Анета Бучковска
ПД-04-09-34 Компјутерски методи во екологијата д-р Коста Митревски
ПД-05-09-35 Препознавање на облици д-р Дејан Ѓорѓевиќ
ПД-05-09-36 Софтверски архитектури д-р Дејан Ѓорѓевиќ
ПД-06-09-37 Веб-базирани безжични и мобилни сервиси д-р Владимир Трајковиќ
ПД-07-09-38 Развојна роботика д-р Андреа Кулаков
ПД-07-09-39 Сензорско-роботски системи д-р Андреа Кулаков