Лични алати
Пријави се

Електротермиски уреди

шифра предметНаставник
ПД-03-05-01 Одбрани поглавја од теориска електротехника д-р Леонид Грчев
ПД-03-05-02 Технологија и металургија на заварување д-р Добре Рунчев
ПД-03-05-03 Дефинирање и избор на работен режим кај електротермиски уреди д-р Велимир Филипоски
ПД-03-05-04 Рационално користење на ел.енергија во електротермис. уреди д-р Стојан Чундев
ПД-03-05-05 Автоматизација при процесите на заварување д-р Велимир Филипоски
ПД-03-05-06 Критерими при избор на конструктивни елем. кај електротермиски уреди д-р Велимир Филипоски
ПД-03-05-07 Уреди за електроотпорно заварување, конструкција и димензионир д-р Никола Чекреџи
ПД-03-05-08 Уреди за термички третман на заварите д-р Никола Чекреџи
ПД-03-05-09 Електромагнетна компатибилност на електротермиски уреди д-р Марија Кацарска
ПД-03-05-10 Ефекти од електромагнетните полиња врз живите организми д-р Марија Кацарска