Лични алати
Пријави се

Електромоторни погони

шифрапредметНаставник
ПД-03-02-01 Теорија на автоматско управување д-р Пане Видинчев
ПД-03-02-02 Динамика на електромоторни потони д-р Слободан Мирчевски
ПД-03-02-03 Заштита на електромоторни погони д-р Слободан Мирчевски
ПД-03-02-04 Автоматско управување на електромоторни погони д-р Тодор Јакимов
ПД-03-02-05 Одбрани поглавја од електрична влеча д-р Никола Чекреџи
ПД-03-02-06 Соларни ќелии д-р Милчо Ристов
ПД-03-02-07 Одбрани поглавја од електронски енергетски преобразувачи д-р Гоце Арсов
ПД-03-02-08 Примена на микропроц. во индустриски погонски системи д-р Методија Камиловски
ПД-03-02-09 Автономни фотоволтаични системи д-р Кирил Коцев
ПД-03-02-10 Методи за димензионирање и анализа на фотоволтаични системи д-р Кирил Коцев
ПД-03-02-11 Современа теорија на управувани системи со применета идентификација и симулација на постројки д-р Миле Станковски
ПД-06-02-12 Основи на теоријата на топлинска и фотоволтаична конверзија на сончевата енергија д-р Верка Георгиева