Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми Поранешни студии VII-2 Постдипломски студии Електрични мерења и материјали

Електрични мерења и материјали

шифрапредметдисциплина
ПД-03-08-01 Физика на цврсто тело д-р Љупчо Арсов
ПД-03-08-02 Теорија на грешки д-р Благој Ханџиски
ПД-03-08-03 Сетила и преобразивачи д-р Љупчо Арсов
ПД-03-08-04 Обработка и пренос на мерни сигнали д-р Цветан Гавровски
ПД-03-08-05 Проектирање на инструментација и мерно-управувачки системи д-р Љупчо Арсов
ПД-03-08-06 Микропроцесорска инструментација д-р Цветан Гавровски
ПД-03-08-07 Мерноуправувачки системи во електроенергетиката и индустријата д-р Владимир Димчев
ПД-03-08-08 Мерење на јонизирачки зрачења д-р Цветан Гавровски
ПД-03-08-09 Методи за мерење и проектирање на параметрите на заземјувачите д-р Благој Ханџиски
ПД-03-08-10 Компјутеризирани мерења и инструментација во електроенергетиката д-р Владимир Димчев
ПД-03-08-11 Компјутеризирани методи за генерирање на моделите на повеќеслојните геоелектрични структури д-р Благој Ханџиски
ПД-03-08-12 Примена на радиоизотопи во стопанството проф. Димитар Качурков
ПД-03-08-13 Течни кристали и нивната примена во дисплеј технологијата д-р Маргарита Гиновска
ПД-03-08-14 Полимерни спроводници и полуспроводници и нивна примена во нови технологии д-р Христина Спасевска
ПД-07-08-15 Магнетни мерења и магнетни материјали д-р Марија Чундева Блаер