Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми Поранешни студии VII-1-Академски додипломски студии Компјутерска техника, Информатика и Автоматика

Компјутерска техника, Информатика и Автоматика

III семестар

Шифрадисциплинакредитифондинститут

Основи на мерната техника
АСИ

Методи на Програмирање КТИ
Електроника 1 Е

Математика 3
МФ
Изборни

Англиски научнотехнички јазик СЈНФ

Француски научнотехнички јазик СЈНФ

Германски научнотехнички јазик СЈНФ

Руски научнотехнички јазик СЈНФ

IV семестар

Шифрадисциплинакредитифондинститут

Материјали во електроника Е

Електроника 2 Е
Основи на автоматско управување АСИ

Математика 4
МФ
Изборни

V семестар

Шифрадисциплинакредитифондинститут

Анализа и синтеза на електрични кола Е

Логочки кола и дискретни автомати КТИ
Математички методи во техниката МФ

Теорија на системите
АСИ
Дискретни системи на управување КТИ
Изборни

VI семестар

Шифрадисциплинакредитифондинститут

Организација на комјутерски ситеми КТИ

Основи на софтвер и вештачка интелигенција КТИ
Структури и бази на податоци КТИ

Дигитален пренос на информации 1
Институт за телекомуникации
Компјутерско водење на процеси КТИ
Изборни

VII семестар

Шифрадисциплинакредитифондинститут

Системски софтвер КТИ

Микропроцесорски системи КТИ
Дигитален пренос на информации 2 Институт за телекомуникации

Вештачка интелигенција
КТИ
Нелинеарни системи на управување АСИ
Изборни

VIII семестар

Шифрадисциплинакредитифондинститут

Операциони истражувања АСИ

Технички средства на автоматизацијата АСИ
Процесни компјутери КТИ

Апликативен софтвер
КТИ
Дистрибуирани компјутерски системи КТИ
Изборни

IX семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
Изборни
Биокибернетика КТИ
Адаптивно управување и флексибилна автоматизација АСИ
Информациони системи
КТИ
Компјутерски мрежи КТИ
Компјутерска графика КТИ
Проектирање на процесни САУ АСИ
Аналогна и дигитална симулација АСИ
Роботика КТИ
Електроенергетски уреди ЕЦРП