Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми Поранешни студии VII-1-Академски додипломски студии Електроника и телекомуникации

Електроника и телекомуникации

III семестар

Математика III
4+4+0+0
Основи на мерна техника
3+2+2+1
Теорија на електрични кола I 3+2+0+0
Електронски елементи 4+2+1+1
Странски јазик 2+0+1+0

IV семестар

Математика IV 4+4+0+0
Материјали во електрониката 2+0+2+2
Теорија на електрични кола II 3+2+1+1
Линеарна електроника I 3+2+2+1
Странски јазик 2+0+1+0

V семестар

Електромагнетика 3+2+0+0
Логички кола и дискретни автомати 3+2+1+0
Микроелектроника 3+1+1+1
Линеарна електроника II 3+2+2+0
Основи на телекомуникации I 4+2+1+1

VI семестар

Електромагнетни бранови 3+2+0+0
Импулсна електроника 4+2+2+0
Електронски мерења 3+0+3+1
Теорија на информации 3+2+0+0
Основи на телекомуникации II 3+2+2+0

VII семестар

Дигитална обработка на сигнали 3+2+1+0
ТТ-комутација и теорија на сообраќај 3+2+0+1
Микробранови системи 3+2+0+1
Дигитални телекомуникации 3+2+1+1
Дигитална електроника 3+2+2+0

VIII семестар

Основи на телевизијата 3+1+1+1
Телекомуникациони системи 3+2+1+1
Телекомуникациони мрежи 3+2+1+0
Електроакустика 3+1+2+0
Компјутерски системи 4+2+1+0

IX семестар

Основни изборни предмети:
Електроенергетски уреди 3+0+1+0
Пренос на податоци 2+1+1+0
Радиотехника 2+1+1+1
Радиорелејни системи 2+1+1+1
Системи за обработка на слика 2+1+1+0
Мултиплексни системи 3+1+1+0
Основни кола во енергетска електроника 2+1+1+0
Енергетски електронски елементи 2+1+1+0
VF прекинувачки конвертори 2+1+1+0
Проектирање енергетски конвертори 2+1+1+0
Дизајн на електронски кола 2+0+2+0
Дополнителни изборни предмети:
Менаџмент 3+0+0+0
Филозофија и социологија на техниката 3+0+0+0