Лични алати
Пријави се

Избрани проблеми од економија на јавниот сектор

Предмет: Избрани проблеми од економија на јавниот сектор

Код: 3ФЕИТ11004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставници: Проф. д-р Владимир Филиповски, Проф. д-р Таки Фити

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на суштината, значењето и функционирањето на јавниот сектор, познавање на домените на пазарен неуспех, а особено на природните монополи и разбирање на потребата и концептите (пристапите) за нивна регулација.

Содржина на предметната програма: 1. Основни поими на побарувачката и понудата 2. Основи на теоријата на производството и трошоците 3. Типологија на пазарните структури 4. Домени на пазарен неуспех 5. Природни монополи – економската суштина на концептот, специфики и загуби од постоење на монополи 6. Регулација на природните монополи – суштина на економската регулација, различни пристапи и концепти 7. Зауздување на моќта на монополите преку комбинација на пазарните сили и владината регулација 8. Регулација на другите домени на пазарен неуспех – јавни добра, екстерналии и сл.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Џозеф Стиглиц

Економија на јавниот сектор

Табернакул

2009

2

Таки Фити

Новата микроекономија и државната регулација

Економски факултет Скопје

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Таки Фити

Економија -Основи на економијата

Култура Скопје

2016

2

N. Gregory Mankiw

Principles of Economics

Thompson Higher Education

2007

3

Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff

Modern Industrial Organization (4th International Edition)

Addison Wesley

2005