Лични алати
Пријави се

Европска регулатива за превоз на патници

Предмет: Европска регулатива за превоз на патници

Код: 3ФЕИТ11002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+1

Наставник: Проф. д-р Никола Крстаноски

Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметот е студентот да се стекне со знаења и компетенции потребни за работа во областа на меѓународен и национален превоз на патници во свосјство на планер, менаџер, советник, креатор на политика или превозник. • да се запознае со европската транспортна политика воопшто и посебно во делот на превозот на патници •  да се запознае и да е способен да ја имплементира европската регулатива во меѓунардониот сообраќај •  да е способен да работи во делот на прилагодување на македонската кон Европската регулатива.

Содржина на предметната програма: • Европска стратегија и политика за развој на транспортот • Европска регулатива во делот на транспорт на патници: • Патен сообраќај (безбедност, правила за обавување на професија, права на патниците, наплата на патни такси) • Железнички сообраќај (пазар, инфраструктура, права на патниците, меѓународни односи) • Воздушен сообраќај (меѓународен транспорт, политика на безбедност, единствено европско небо, аеродроми, заштита на животна средина).

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

EU Commission

Relevantni direktivi i regulativi

EU Commision

 

2

Krstanoski Nikola

Prevoz na patnici

Tehnicki fakultet Bitola

2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Butcher Luise

Transport: passenger rights, compensation & complaints

House of Commons

2016