Лични алати
Пријави се

Европска регулатива при превозот на стока

Предмет: Европска регулатива при превозот на стока

Код: 3ФЕИТ12002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Иле Цветановски

Цели на предметната програма (компетенции): Да се сфати современата Европска регулатива при превозот на стока, употребата и користењето на меѓународните документи при превозот на стока, користењето на TIR, ATA и E.C.S. карнетите, запознавање со Европските современи транспортни технологии. Развивање на способноста за примена и користење на различните конвенции и спогодби, употреба на ЦЕМТ дозволите како и запознавање со современите стандарди за идентификација на стоката во транспортот. Запознавање со одредени ЕУ директиви битни за превозот на стока.

Содржина на предметната програма: Документи на ФИАТА, FIATA – Combined transport – bill of lading. Користење на TIR, ATA, E.C.S. карнетите, карнет Transport internacional par la route – TIR, карнет АТА – Admision temporaire de merchandise. Современи транспортни технологии. Информатичката технологија како предуслов за подигнување на квалитетот на услугата при транспорт на стоката, EDIFACT – EANCOM препораки, ЕАN етикети, EAN – UCC стандарди. CMR и TIR конвенцијата, ADR и ATP спогодбата, употреба на ЦЕМТ дозволата, ЕУ директиви.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Zelenika, R.

Prometni sustavi

Ekonomski fakultet u Rijeci

2001

2

Gubins, E.

Managing transport operations

London

2002

3

Perišić, R.

Goods transportion centres and terminals in the neigh-boring states

Beograd

2002

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ratcliffe, B.

Economy and efficiency in transport and distribution

London

2002

2

Vrenken H., Macharis C., Wolters P.

Intermodal transport in Europe, European Intermodal Association (EIA)

Huub Vrenken

2005

3

Lowe D.

Intermodal freight transport

Elsevier

2005