Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (РЕЕКС)

Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (РЕЕКС)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Избрани проблеми од економија на јавниот сектор

3+0+0+3

6

2.

Основи на договорно и на потрошувачко право

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Бизнис менаџмент во телекомуникациите

3+0+0+3

6

2.

Европска регулатива за превоз на патници

3+0+0+3

6

3.

Европска регулатива при превозот на стока

3+0+0+3

6

4.

Енергетска политика и безбедност

3+0+0+3

6

5.

Законска и индустриска метрологија

3+0+0+3

6

6.

Мерења во Интернет

3+0+0+3

6

7.

Регулатива во енергетиката

3+0+0+3

6

8.

Регулатива во железничкиот транспорт

3+0+0+3

6

9.

Регулатива во областа на животната средина

3+0+0+3

6

10.

Реконфигурабилни мрежи

3+0+0+3

6

11.

Сообраќајна политика и економика

3+0+0+3

6

12.

Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар

3+0+0+3

6

13.

Функционирање на пазарите на електрична енергија

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај

0+0+0+6

6

2.

Авторско право и сродни права

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4