Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Проектен менаџмент (ПМ) Водење проекти и апликации во електротехниката

Водење проекти и апликации во електротехниката

Предмет: Водење проекти и апликации во електротехниката

Код: 3ФЕИТ04001

Број на ЕКТС кредити: 4 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Невенка Китева Роглева

Цели на предметната програма (компетенции): Со завршување на овој курс студентот ќе биде охрабрен за претприемништво и иницирање проекти во техниката. Ќе биде запознаен со вештините: водење на технички проекти и изработка на проектен план со дефинирање на динамика на проектот. Студентот ќе ги усоврши вештините на комуникација во проектите (документација, преговарање и презентарање на проекти). Студентот ќе биде оспособен за менаџирање и мотивирање на членовите во тимот, разбирање на организациската култура, интерперсонални стратегии и развој на личен лидерски пристап.

Содржина на предметната програма: Дефиниција на проект и проектен менаџмент. Иницијализација на проект, проектна документација, Project Charter. Планирање, организирање и водење на проекти. Клучни субјекти во проектите. Организирање проектни тимови и  водење во проекти. Параметри на проектен менџмент. Можности и ризици во проекти. Економски аспекти на проектите. Бизнис план и критериуми за успех на проектите. Реални проекти и апликации како случаи за анализа.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert J. Anderson, William A. Adams

Mastering Leadership: An Integrated Framework for Breakthrough Performance and Extraordinary Business Results

Wiley

2015

2

Kaye Remington

Leading Complex Projects

Gower

2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Scott Berkun

Making Things Happen: Mastering Project Management

O'Reilly

2008