Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Проектен менаџмент (ПМ) Проектна документација и проекти за обновливи извори на енергија

Проектна документација и проекти за обновливи извори на енергија

Предмет: Проектна документација и проекти за обновливи извори на енергија

Код: 3ФЕИТ04020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Димитар Димитров

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења и вештини за изработка на проектна документација за системи за искористувње на обновливите извори на енергија.

Содржина на предметната програма: Регулатива и видови на проектни документации за проектите за обновливите извори на енергија (ОИЕ). Содржина на проектна документација за проектите за искористување на ОИЕ. Технички стандарди за изработка на проекти од областа на ОИЕ. Софтверски алатки за проектирање на системи за искористување на ОИЕ. CAD алатки за графичко оформување на проектите. Приемери за физибилити студии, основни проекти и бизнис планови за проекти од областа на ОИЕ.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Volker Quaschning

Understanding Renewable Energy Systems

Earthscan

2005

2

Léda Gerber

Designing Renewable Energy Systems: A Life Cycle Assessment Approach

EPFL Press

2014

3

Bostan I., Gheorghe A. et al.

Resilient Energy Systems - Renewables: Wind, Solar, Hydro

Springer

2013

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Photovoltaics System Design and Practice

Heinrich Haeberlin

John Wiley & Sons, Ltd

2012

2

Robert Gasch, Jochen Twele

Wind Power Plants Fundamentals, Design, Construction and Operation

Springer-Verlag

2012