Лични алати
Пријави се

Проектен менаџмент (ПМ)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Проектен менаџмент


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Проектен менаџмент

3+0+0+3

6

2.

Проектна анализа

3+0+0+3

6

3.

Менаџмент на ризик

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на проектен менаџмент

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Проектен менаџмент


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Иновативни технологии и проектен менаџмент

3+0+0+3

6

2.

Методи за процена на ризик

3+0+0+3

6

3.

Основи на право за проектни менаџери

3+0+0+3

6

4.

е-Бизнис

3+0+0+3

6

5.

Софтверското инженерство и проектен менаџмент

3+0+0+3

6

6.

Системи за менаџмент на квалитет

3+0+0+3

6

7.

Менаџмент на животна средина

3+0+0+3

6

8.

Водење проекти, менаџмент и претприемништво

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на проектен менаџмент

0+0+0+6

6

2.

Водење проекти и апликации во електротехниката

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4