Лични алати
Пријави се

Статистика

Предмет: Статистика

Код: 3ФЕИТ08029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф.  д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за основните и најчесто користените статистички методи и модели. Способност за собирање податоци, избор на соодветни статистички техники, користење софтвер за визуелизација, анализа и статистичка обработка на податоци, како и за изведување заклучоци и презентирање на добиените резултати од статистичката анализа.

Содржина на предметната програма: Вовед во статистика. Популација и примерок. Дескриптивни статистики. Визуелно претставување на податоци. Точкасти оценки на непознати параметри. Критериуми за квалитет на оценките. Методи за точкасто оценување. Инервали на доверба. Тестирање на параметарски хипотези. Ниво на значајност и јачина на тестот. Непараметарски статистички тестови. Користење на софтвер за статистичка обработка на податоци.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

John A. Rice

Mathematical Statistics and Data Analysis

Cengage Learning

2006

2

Ј. P. Marques de Sa

Applied statistics  using SPSS, STATISTICA,  MATLAB and R

Springer

2007

3

Douglas C. Montgomery, George C. Runger

Applied Statistics and Probability for Engineers

John Wiley & Sons

2003

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ruey S.Tsay

An introduction to Analysis of Financial Data with R

Wiley

2012

2

G.Jay Kerns

Introduction to Probability and Statistics Using R

Cran.r-project.org  ISBN: 978-0-557-24979-4

2011