Лични алати
Пријави се

Случајни процеси

Предмети: Случајни процеси

Код: 3ФЕИТ08028

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Анета Бучковска

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување за писмено комуницирање, разрешување на проблеми, способност за анализа и синтеза, решавање проблеми, критички способност и способност за учење од областа на случајните процеси.

Содржина на предметната програма: Дефиниција и класификација на случајните процеси. Карактеристики на случајните процеси: математичко очекување, корелациона функција, дисперзија. Линеарна трансформација на случајниот процес. Непрекинатост, диференцирање и интегрирање на случаен процес. Канонично разложување на случајниот процес. Стационарни случајни процеси. Вериги на Марков. Маркови процеси. Маркови процеси на скокови. Пуасонов и Винеров процес. Бел шум. Анализа на временски низи. Вовед во Монте Карло симулација на случаен процес.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sheldon M. Ross

Stochastic Processes

John Wiley& Sons

1996

2

S. I. Resnick

Adventures in Stochastic Processes

Birkhäuser, Basel

1992

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. Lamberton, B. Lapeyre

Introduction to stochastic calculus applied to finance

Chapmann & Hall

1996