Лични алати
Пријави се

Нумерички методи

Предмет: Нумерички методи

Код: 3ФЕИТ08020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување за конструирање математички модели и совладување техники за нумеричко решавање разни проблеми од областа на природните, техничките и општествените науки. Усвојување на најчесто користените нумерички методи и критериуми за избор на најсоодветен метод базирани на нумеричка прецизност, ефикасност и стабилност.

Содржина на предметната програма: Математичко моделирање. Општи итеративни постапки (конвергенција на постапката, оцена на грешката, критериуми за излез). Општи итеративни постапки за решавање равенки и системи равенки. Локална конвергенција. Интерполација,апроксимација и фитување функции. Нумеричко решавање  обични диференцијални равенки:линеарни повеќечекорни методи, методи Рунге-Кута, решавање системи диференцијални равенки. Почетни и гранични проблеми. Нумеричко решавање парцијални диференцијални равенки: конечни разлики, дискретизација, конзистенција, конвергенција и стабилност. Примена на нумеричките методи во решавање проблеми од инженерството.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. C. Chapra

Applied Numerical Methods with Matlab for Engineers and Sciencists

McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 3rd ed.

2012

2

W. Y. Yang, W. Cao, T. Chung, J. Morris

Applied Numerical Methods using Matlab

A Јohn Wiley & Sons, Inc., Publication

2015

3

S. Larsson, V. Thomée

Partial Differential Equations with Numerical Methods

Springer

2008