Лични алати
Пријави се

Нумеричка линеарна алгебра

Предмет: Нумеричка линеарна алгебра

Код: 3ФЕИТ08019

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Билјана Начевска-Настовска

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на кусрсот, студентот е оспособен со длабоки познавања за нумеричките методи и нивна примена во практични проблеми.

Содржина на предметната програма: Воведни поими од  линеарна алгебра. Алгоритми и нумеричка стабилност. QR декомпозиција и метод на најмали квадрати. Фактор на условеност и стабилност. Системи равенки.  Алгоритми за наоѓање на сопствени вредности и сопствени вектори. Декомпозиција на Shur, и сингуларна  декомпозиција. Итеративни методи и нивно подобрување. Анализа на конвергенција и рата на конвергенција. Минимизација и метод на конјугирани градиенти. Примена.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Lloyd N. Trefethen David Bau

Numerical Linear Algebra

SIAM

1997

2

Xiao-Qing Jin, Yi-Min Wei

Numerical Linear Algebra and Its Applications

Science Press

2012