Лични алати
Пријави се

Моделирање со случајни процеси

Предмет: Моделирање со случајни процеси

Код: 3ФЕИТ08016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Анета Бучковска

Цели на предметната програма (компетенции): Се очекува студентот, во реални проблеми да го препознае видот на процесот. Се оспособува за креирање математички модел и негово решавање.

Содржина на предметната програма: Процеси на обнова. Процеси на раѓање и умирање.  Марков процес со две состојби. Марков процес со повеќе состојби. Скриен Марков процес. Биномен и Пуасонов модел. Изгладување и статистички тестови. Методи на изгладување. Изложеност на ризик. Хетерогеност во популацијата. Селекција. Примена:  ДНА низа и генетски мрежи; Податоци за побарување и потрошувачка; Предвидување за веб страни.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Wai-Ki Ching Michael K. Ng

Markov Chains: Models, Algorithms and Applications

Springer Science&Business Media, Inc

2006