Лични алати
Пријави се

Методи на истражување и техники на пишување

Предмет: Методи на истражување и техники на пишување

Код: 3ФЕИТ08015

Број на ЕКТС кредити: 4 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+0+0+2

Наставник: Вон. проф. д-р Билјана Начевска-Настовска,  Вон. проф. д-р Весна Андова, Вон. проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева, Доц. д-р Сања Атанасова

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на курсот се очекува студентот да ги познава основните принципи  и методи на истражување и да е оспособен да напише научно истражувачки труд и магистерска работа, како и да изработи презентација и постер користејќи LaTex.

Содржина на предметната програма: Процес на пребарување познати резултати од областа на истражување и селектирање на потребни податоци. Методи на истражување. Структурирање на научно истражувачки труд и магистерска работа. Етички правила, правила за цитирање и референцирање. Вовед во LaTex. Користење LaTex при пишување на научно истражувачки труд и магистерска теза, избор на соодветен стил на пишување. Внесување текст и математички формули. Дефинирање околини и табели. Уредување текст. Вклучување на библиографија, содржина и индекс. Користење на JobRef. Додавање слики и нивно креирање со ТikZ i Metapost. Изработка на презентации и постери за добиените научно истражувачки резултати. Користење beamer.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

A Guide to LATEX

Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA

2003

2

T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna and E. Schlegl

The Not So Short Introduction to LaTex

Tobias Oetiker and Contributors

2016

3

R. Phelps, K. Fisher, A. Elli

Organizing and Managing, A Practical Guide for Postgraduates

SAGE  Publications

2007