Лични алати
Пријави се

Линеарна алгебра

Предмет: Линеарна алгебра

Код: 3ФЕИТ08010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Билјана Начевска-Настовска

Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на курсот студентот  ќе има напредни знаења од областа на матричната анализа и нејзина примена и ќе биде  оспособен да го примени знаењето од областа  во решавање на различни практични проблеми од областа на применета математика и инженерство.

Содржина на предметната програма: Матрична алгебра и векторски простори. Линеарни трансформации. Норми, скаларен производ и ортогоналност. Разни матрични декомпозиции (ортогонална, сингуларна). Метод на најмали квадрати.  Сопствени простори. Нормални и позитивно дефинитни матрици. Обопштени инверзи-нивно постоење, особини и примена. Теорија на Перон-Фробениус за ненегативни матрици. Стохастички матрици и Маркови вериги. Матрични неравенства.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Carl  D. Meyer

Matrix Analysis and applied Linear Algebra

SIAM

2000

2

Peter Lancaster, Miron Tismenetsky

The Theory of Matrices

Academic Press

2007

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gilbert Strang

Linear Algebra and its Applications

Brooks Cole

2006