Лични алати
Пријави се

Конвексна оптимизација со примена

Предмет: Конвексна оптимизација со примена

Код: 3ФЕИТ08009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков, Вон. проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на теоријата на конвексна оптимизација. Способност за анализа и решавање на оптимизациски проблеми кои произлегуваат од системски модели во инженерството.

Содржина на предметната програма: Елементи од конвексна анализа. Конвексни множества. Конвексни функции. Препознавање на конвексни оптимизациски проблеми во инженерството. Оптимални услови и дуалност. Лагранжова дуална функција. Линеарно програмирање. Симплекс метода. Метод на најмали квадрати. Семидефинитно програмирање. Примена во машинско учење и статистика, телекомуникациско инженерство и ИКТ. Користење на CVX солвер во Matlab.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Boyd and L. Vandenberghe

Convex Optimization

Cambridge University Press

2004

2

P. Venkataram

Applied Optimization with MATLAB Programming

John Wiley and Sons

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W.Sun, Ya-X.Yuan

Optimization Тheory and Мethods: Nonlinear  Programming

Springer

2006