Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Применета математика (ПМА) Истражувачки проект од областа на применета математика

Истражувачки проект од областа на применета математика

Предмет: Истражувачки проект од областа на применета математика

Код: 3ФЕИТ13

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+0+6

Наставници: Сите наставници кои можат да бидат ментори на студиската програма ПМА

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од областа на применетата математика, како услов за изработка на магистерската работа. Оспособување за независна истражувачка работа и развивање научна креативност.

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативна работа. Избор и проучување на  литература релевантна за истражувањето. Дефинирање предмет, методи и цели на истражувањето. Поставување експеримент во реална или симулациска околина. Прибирање и обработка на податоците. Верификација на резултатите преку изработка на семинарска работа или  труд.