Лични алати
Пријави се

Интегрални трансформации и нивна примена

Предмет: Интегрални трансформации и нивна примена

Код: 3ФЕИТ08006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставници: Вон. проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева, Доц. д-р Сања Атанасова

Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на курсот студентот има напредни математички знаења за повеќе интегрални трансформации, нивните особини и инверзни формули. Студентот е оспособен да примени соодветна интегрална трансформација како математичка алатка за решавање на различни проблеми од областа на применетата математика и инженерството.

Содржина на предметната програма: Значење на интегралните трансформации за инженерството. Основни концепти и дефиниции. Видови трансформации и нивни особини: Фуриеова трансформација, Лапласова трансформација, z-трансформација, кратковременa Фуриеова трансформација (short-time Fourier transform), вејвлет трансформација, Стоквел трансформација. Асимптотски особини на интегралните трансформации. Примена на интегралните трансформации при решавање диференцијални и интегрални равенки, во теорија на редови, интегрално сметање, математичка статистика и инженерство.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L. Debnath, D. Bhatta

Integral Transforms and Their Applications

Chapman&Hall/CRC, second edition

2006

2

K. Grochening

Foundations of Time-Frequency Analysis

Birkhauser, Boston

2001

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. Davies

Integral Transforms and Their Applications

Springer

2010

2

J. W. Miles

Integral Transforms in Applied Mathematics

Cambridge University Press

2008