Лични алати
Пријави се

Геометриско моделирање

Предмет: Геометриско моделирање

Код: 3ФЕИТ08002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Весна Андова, Доц. д-р Сања Атанасова

Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими од афината геометрија и нејзината примена во моделирањето криви и површини, фракталите и итеративните функциски системи.  Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.

Содржина на предметната програма: Воведни поими, метрички простори, Хаусдорфова метрика. Елементи од афина геометрија. Афини трансформации.  Фрактали: класични фрактали и самосличност. Хаусдорфова мера и димензија. Други видови димензии. Итеративен функциски систем (ИФС). Хачинсонов оператор. Колаж-теорема. Алгоритми за генерирање фрактали. Жилиа (Julia) множества и Манделброт (Mandelbrot) множества.  Врска меѓу ИФС и динамички системи. Примена.  Основни модели на криви. Безие-ов модел и негови својства. Алгоритми на Безие-овиот модел. Б-сплајнови и кубни сплајнови. NURBS. Примена на геометриското моделирање и користење на софтверски пакет.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. Barnsley

Fractals everywhere

Academic Press, INC

1998

2

K. J. Falconer

Fractal Geometry. Mathematical foundations and Applications

John Wiley and Sons

1990

3

D. F. Rogers

An introduction to NURBS

Birkhäuser

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Gallier

Geometric Methods and Applicationс For Computer Science and Engineering

Springer

2011

2

G.Farin

Curves and Surfaces for GACD

Academic press, San Diego, CA

2002