Лични алати
Пријави се

Динамички системи

Предмет: Динамички системи

Код: 3ФЕИТ08003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставници: Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова, Доц. д-р Сања Атанасова

Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими теоријата на динамичките системи. Студентот да биде способен да препознава, моделира и решава проблеми од примената на динамичките системи во електротехниката.

Содржина на предметната програма: Класификација на динамичките системи. Автономни динамички системи. Дискретни и непрекинати динамички системи. Стационарна состојба и гранични множества. Периодични и квазипериодични решенија. Нелинеарни системи и фазни дијаграми. Функции на Љапунов. Стабилност и спектри на Љапунов. Линеарни и нелинеарни дискретни динамички системи. Бифуркации. Хаос.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. H. Strogatz

Nonlinear Dynamics and Chaos: with applications to physics, biology, chemistry and engineering

Westview Press

2006

2

R.L. Devaney

Chaotic Dynamical Systems

Addison-Wesley Publishing Co.

1994

3

S. Lynch

Dynamical Systems with Applications using Mathematica

Birkhäuser, Boston

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Brin M., Stuck G.

Introduction to Dynamical Systems

University Press, Cambridge

2002