Лични алати
Пријави се

Диференцијални равенки

Предмет: Диференцијални равенки

Код: 3ФЕИТ08005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Сања Атанасова

Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими од теоријата на диференцијални равенки. Студентот да умее да ги класифицира диференцијални равенки, да применува различни методи за нивно решавање, да биде оспособен за формулирање и решавање проблеми, да ги користи  диференцијални равенки како математички модел за разни појави во електротехниката и информациските технологии.

Содржина на предметната програма: Диференцијални равенки, типови, квалитативна анализа. Егзистенција и единственост на решението на диференцијална равенка.  Диференцијални и интегрални неравенки и некои теореми за споредување. Зависност на почетните услови од параметар. Линеарни и квазилинеарни парцијални диференцијални равенки од прв ред. Парцијални диференцијални равенки од втор ред. Гранични проблеми за елиптични равенки. Кошиев проблем за параболична равенка. Задача на Штурм-Лиувил.  Моделирање и решавање на проблеми од инженерство.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

William E. Boyce

Elementary Differential Equations and Boundary Value problem

John Wiley &Sons

2003

2

J. Ockendon, S. Howison, A. Lacey, A. Movchan

Applied Partial Differential Equations

Oxford University Press, USA

2003

3

Stanley J. Farlow

Partial Differential Equations for Scientists and Engineers

Dover Publications

1993