Лични алати
Пријави се

Применета математика (ПМА)

 Наслов   тип 
Дискретна математика Страна
Диференцијални равенки Страна
Линеарна алгебра Страна
Нумерички методи Страна
Одбрани делови од анализа Страна
Статистика Страна
Теорија на веројатност Страна
Геометриско моделирање Страна
Динамички системи Страна
Интегрални трансформации и нивна примена Страна
Комплексни мрежи Страна
Конвексна оптимизација со примена Страна
Линеарни статистички модели Страна
Моделирање со случајни процеси Страна
Нумеричка линеарна алгебра Страна
Нумерички методи во стохастички процеси Страна
Применета алгебра Страна
Симулации со методот Монте-Карло Страна
Случајни процеси Страна
Стохастички диференцијални равенки Страна
Стохастички диференцијални равенки Страна
Финансиска математика Страна
Истражувачки проект од областа на применета математика Страна
Методи на истражување и техники на пишување Страна
13 - Применета математика (13-ПМА) Страна