Лични алати
Пријави се

Применета математика (ПМА)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Применета математика


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

5.

Изборен предмет 5

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на применета математика

0+0+0+6

6

2.

Методи на истражување и техники на пишување

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Применета математика


Изборните предмети 1 и 2 се избираат од листата А.

Изборните предмети 3 и 4 се избираат од листата А или од листата Б.

Изборниот предмет 5 се избира од листата Б или од листата на сите наставни предмети застапени на единицата на универзитетот.

 


 

Изборни предмети I семестар – листа А

Предмет

часови

кредити

1.

Дискретна математика

3+0+0+3

6

2.

Диференцијални равенки

3+0+0+3

6

3.

Линеарна алгебра

3+0+0+3

6

4.

Нумерички методи

3+0+0+3

6

5.

Одбрани делови од анализа

3+0+0+3

6

6.

Статистика

3+0+0+3

6

7.

Теорија на веројатност

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар – листа Б

Предмет

часови

кредити

1.

Геометриско моделирање

3+0+0+3

6

2.

Динамички системи

3+0+0+3

6

3.

Интегрални трансформации и нивна примена

3+0+0+3

6

4.

Комплексни мрежи

3+0+0+3

6

5.

Конвексна оптимизација со примена

3+0+0+3

6

6.

Линеарни статистички модели

3+0+0+3

6

7.

Моделирање со случајни процеси

3+0+0+3

6

8.

Нумеричка линеарна алгебра

3+0+0+3

6

9.

Нумерички методи во стохастички процеси

3+0+0+3

6

10.

Применета алгебра

3+0+0+3

6

11.

Симулации со методот Монте-Карло

3+0+0+3

6

12.

Случајни процеси

3+0+0+3

6

13.

Стохастички диференцијални равенки

3+0+0+3

6

14.

Финансиска математика

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на применета математика

0+0+0+6

6

2.

Методи на истражување и техники на пишување

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4