Лични алати
Пријави се

Технологии за складирање на сончевата енергија

Преедмет: Технологии за складирање на сончевата енергија

Код: 3ФЕИТ02023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Верка Георгиева

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да ги запознае студентите со технологиите за складирање на енергијата, како еден од фундаменталните проблеми во областа на искористување на обновливите извори на енергија со посебен акцент на складирање на сончевата енергија и поттикнување на нови идеи за нивна практична примена.

Содржина на предметната програма: Вовед. Складирање на топлинската енергија. Директно складирање. Складирање во течности. Складирање во цврста средина. Складирање во двојни медиуми. Латентна топлина. Хемиско складирање. Сезонско складирање на енергијата. Складирање на електрична енергија. Складирање на хидроенергија. Складирање со компримиран воздух. Батерии за складирање на електрична енергија. Видови на батерии. Складирање со суперспроводници. Финансиски бенефит и финансиски ризик.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Soteris Kalogirou

Solar energy engineering: processes and systems

Elsevier

2009

2

Paul Breeze at all

Renewable Energy Focus Handbook

Elsevier

2009

3

Mukund R. Patel

Wind and Solar Power Systems

CRC Press LLC

1999

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gilbert M. Masters

Renewable and Efficient Electric Power Systems

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

2004