Лични алати
Пријави се

Производство на сончеви панели

Предмет: Производство на сончеви панели

Код: 3ФЕИТ08026

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење за пооделните типови сончеви ќелии, како и за призводните процеси за добивање на сончеви панели. Посебен акцент е даден на изучување на стратегиите кои би го зголемиле производството електрична енергија од сончеви панели.

Содржина на предметната програма: Видови сончеви ќелии, материјали и технологии. Производни процеси за добивање на сончеви ќелии: силициумови и тенкослојни. Техно-економска анализа на различните типови технологии за добивање на сончеви ќелии. Технологии за асемблирање.  Концентраторски сончеви панели. Методи за тестирање и стандардизација. Мерки за намалување на производната цена на сончевите панели. Стратегии и предизвици за зголемување на конкурентноста на сончевите панели во однос на другите извори на електрична енергија. Влијанието на производството и користењето на сончевите панели врз животната средина.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Augustin McEvoy, Luis Castaner, Tom Markvart

Solar Cells: Materials, Manufacture and Operation

Academic Press

2012

2

D. Yogi Goswami, Frank Kreith, Jan F. Kreider

Principles of Solar Engineering

Taylor & Francis

2000

3

Robert Castellano

Solar Panel Processing

Archives contemporaines

2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Antonio Luque, Stiven Hegedus

Handbook of photovoltaic science and Engineering

Wiley

203

2

Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese

Renewable Energy: Technology, Economics and Environment

Springer

2007

3

Bent Sørensen

Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects

Elsevier Science

2004