Лични алати
Пријави се

Обновливи извори на енергија (ОИЕ)

Структура на студиската програма за втор циклус студии Обновливи извори на енергија


 

Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Примена на обновливи извори на енергија

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на обновливите извори на енергија

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Обновливи извори на енергија


 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Ветрогенераторски системи и технологии

3+0+0+3

6

2.

Енергетика и околина

3+0+0+3

6

3.

Енергетски аспекти на ветерни електрични централи

3+0+0+3

6

4.

Енергетски преобразувачи за обновливи извори на енергија

3+0+0+3

6

5.

Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС

3+0+0+3

6

6.

Квалитет на електрична енергија од ОИЕ

3+0+0+3

6

7.

Конструктивни компоненти на ветерни електрани

3+0+0+3

6

8.

Мали хидроцентрали

3+0+0+3

6

9.

Мерење на параметрите на обновливи извори

3+0+0+3

6

10.

Принцип на работа и карактеристики на сончеви ќелии

3+0+0+3

6

11.

Проектирање и градба на фотоволтаични системи

3+0+0+3

6

12.

Производство на сончеви панели

3+0+0+3

6

13.

Техноекономски аспекти на обновливи извори на енергија

3+0+0+3

6

14.

Технологии за добивање енергија од биомаса

3+0+0+3

6

15.

Технологии за складирање на сончевата енергија

3+0+0+3

6

16.

Технологии за сончеви ќелии

3+0+0+3

6

17.

Хибридни енергетски системи и микромрежи

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на обновливите извори на енергија

0+0+0+6

6

2.

Иноваторство и трансфер на технологии

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4