Лични алати
Пријави се

Мали хидроцентрали

Предмет: Мали хидроцентрали

Код: 3ФЕИТ04008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Д-р Вангел Фуштиќ

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите добиваат сеопшто и стручно знаење за значењето на малите хидроцентрали како обновлив извор на електрична енергија.  Студентите учат на реални проекти на малите ХЕЦ, нивно проектирање и градба со избор и спецификации на електромашинската опрема и поврзување на среднонапонската дистрибутибна мрежа.

Содржина на предметната програма: Значење на малите хидроцентрали како обновлив извор на енергија за производство на електрична енергија. Класификација на малите хидроцентрали. Објекти на МХЕ и нивно вклопување во животната средина. Избор на локација за градба. Мали ХЕЦ на речен водотек. Мали ХЕЦ на брзи планински водотеци. Зафати и хидројазли на МХЕЦ. Машински згради. Турбински кола за МХЕЦ. Генератори за МХЕЦ. Рехабилитација на МХЕЦ. Опрема на електротехнички дел на МХЕЦ. Проектна документација и тендери на МХЕЦ. Инсталирана моќност, инсталиран протек  и можно производство на електрична енергија. Мерења и помошни системи. Стандардизација и МХЕ. Барања за квалитет на електрична енергија произведена од мали ХЕЦ. Приклучување на мали ХЕЦ на мрежа. Управување и мониторинг на МХЕЦ. Менаџмент на ризици кај малите хидроцентрали.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Тематска мрежа за мали хидроцентрали

Прирачник како да се изгради мала хидроцентрала Дел 1 и 2

Европска асоцијација за мали централи

2004

2

Н. Џенкинс и др.

Вградливо производство

Институт на електронички и електротехнички инженери

2000

3

Шапелаз,Ајхенбергер

Мали хидроелектрични централи

ПАЦЕР асоцијација

1995

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Г. Тано

Пико-централи

ИНФОЕНЕРГИЈА

2000

2

В. Фуштиќ

Реални проекти на МХЕЦ - Случаи за анализа

ИЕЦРП, ФЕИТ

2015