Лични алати
Пријави се

Квалитет на електрична енергија од ОИЕ

Предмет: Квалитет на електрична енергија од ОИЕ

Код: 3ФЕИТ02014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Горан Рафајловски

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно завршување на овој предмет, кандидатот ќе се запознае со поимите на квалитет на електричната енергија поврзани со производството на електрична енергија од ОИЕ. Исто така кандидатот ќе се оспособи да користи стандарди за испитување на квалитетот на електричната енергија од ОИЕ  и да изработува испитни протоколи.

Содржина на предметната програма: Начини на процена на повратни влијанија кон мрежата од ЕЕУ кои се составен дел на една електрична централа базирана на ОИЕ. Можности за мерење и проценка на фликерот, промената на напон, реактивната енергија и вишите хармоници. Пресметување на релативното зголемување на напон ΔuAn во  мрежата од страна на повеќе производни постројки базирани на ОИЕ на секоја соодветна точка на приклучување. Услови за приклучување на мрежа на електрични постројки базирани на ОИЕ од аспект на задоволување на квалитетот на напонот согласно со стандардот ЕN50160. Активна компензација на вишите хармоници. Структура на активни филтри.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W.Hofmann, J.Schlabbach

REACTIVE POWER COMPENSATION A PRACTICAL GUIDE

John Wiley & Sons Ltd

2012

2

Math.H.J. Bollen

UNDERSTANDING POWER QUALITY PROBLEMS

IEEE Press, New York,2010

2010

3

Prevod: Горан Rафајловски, Крсте Најденкоски и Љубомир Николоски

TEНИЧКИ ПРАВИЛА ЗА ПОВРАТНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА МРЕЖА

VDEW

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G. Rafajlovski, K.Najdenkoski, Lj. Nikoloski, H.Haidvogl

POWER QUALITY MONITORING AND SAMPLE SIZE ANALYSIS BEYOND EN50160 AND IEC 61000-4-30

CIRED 2013

2013