Лични алати
Пријави се

Конструктивни компоненти на ветерни електрани

Предмет: Конструктивни компоненти на ветерни електрани

Код: 3ФЕИТ02016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Крсте Најденкоски

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно положување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со знаења за карактеристиките на компонентите на ветерна електрана, како и со компетенции за спецификација и избор на опрема за ветерна електрана.

Содржина на предметната програма: Избор на турбина и генератор врз основа на параметрите карактеристични за поедина локација. Конструктивни карактеристики на генераторите. Врска на генераторот со турбината. Избор и карактеристики на високонапонска опрема. Трансформаторска станица. Нисконапонска опрема. Систем за заштита. Архитектура на системот за управување и мониторинг. Систем за контрола на квалитетот на електричната енергија. Шеми и дијаграми.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Thomas Ackermann

Wind Power in Power Systems

Wiley; 2 edition

2012

2

R.Gasch, J.Twele

Wind power plants: fundamentals, design, construction and operation

Springer; 2nd ed

2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T. Burton, N. Jenkins, D. Sharpe, E.Bossanyi

Wind energy handbook

Wiley; 2 edition

2011

2

H.Piggott

Wind power workshop: building your own wind turbine

Centre for Alternative Technology; 4th Revised edition edition

2011