Лични алати
Пријави се

Иноваторство и трансфер на технологии

Предмет: Иноваторство и трансфер на технологии

Код: 3ФЕИТ02013

Број на ЕКТС кредити: 4 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+0+0+2

Наставник: Проф. д-р Влатко Стоилков, Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма: Со активно следење и успешно положување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со знаења за значењето и принципите на иноваторството, како движечка сила за подобрување на техничките достигнувања, како и улогата на трансферот на технологии во современи услови на глобална индустријализација. Студентите ќе се стекнат со компетенции за проценката и постапките за заштита на интелектуалната и индустриската сопственост.

Содржина на предметната програма: Иновациски системи на национално и меѓународно ниво. Улогата на иноваторството за развојот на економијата. Иноваторски процеси. Инфраструктура за подршка на иноваторството. Активности во иноваторските процеси од идеја до финален производ. Активни чинители во иноваторските процеси. Научното истражување и иноваторството. Што претставува трансферот на технологии (ТТ). ТТ и неговото значење за иноваторството.  Активни учесници во процесот на ТТ. Универзитетот и ТТ. Улога на индустријата, компаниите и државните институции во процесот на ТТ. Јавно-приватно партнерство и ТТ.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Praveen Gupta

The Innovation Solution: Making Innovation More Pervasive, Predictable and Profitable

Accelper Consulting

2011

2

Peter F. Drucker

Innovation and Entrepreneurship

Harper & Row

2006

3

David B. Audretsch, Erik E. Lehmann, Albert N. Link and Alexander Starnecker

Technology Transfer in a Global Economy

Springer

2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Praveen Gupta

Business Inovations in the 21st Century

Accelper Consulting

2007