Лични алати
Пријави се

Пресметувања со високи перформанси

Предмет: Пресметувања со високи перформанси

Код: 3ФЕИТ07013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Марија Кацарска

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на архитектури, техники и технологии за пресметувања со високи перформанси  Стекнати познавања за сите можни аспекти и примени на пресметувања со високи перформанси.

Содржина на предметната програма: Архитектури за high-performance computing. Компајлери за системи со високи перформанси. Отстранување на програмските јамки. Паралелизација. Системи со високи перформанси. Масовни мемории. Спрежни мрежи и кластери. Grid структури. Grid пресметувања. Проточност. Одредување на перформанси и оптимизација. Апликации за grid околина. Микропроцесори со високи перформанси. Проектирање и евалуација на современи паралелни процесори. Принципи на паралелизам. Паралелизам на инструкциско ниво. Повеќепроцесорски системи. Повеќејадрени процесори. Дизајн на мемориска хиерархија. Скалабилно паралелно процесирање. Високо паралелни системи. Модели за паралелно програмирање. Kомуникациони примитиви, техники за програмирање и компајлирање. Фундаментални концепти на паралелните алгоритми. 2Д алгоритми. Хиперкоцка алгоритми. Хиперкоцка архитектури. Околина со пренос на пораки (Message Passing Interface-MPI), паралелна виртуелна машина (Parallel Virtual Machine-PVM). Управување со просторот за складирање податоци. Deadlock. Техники за синхронизација и балансирање со оптоварување.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Dowd, C. R. Severance, M. Loukides

High Performance Computing (Risc Architectures, Optimization & Benchmarks)

O’Reilly

1998

2

Fran Berman, Geoffrey Fox, Anthony J. G. Hey

Grid Computing; Making the Global Infrastructure a Reality

John Wiley

2003

3

R. Buyya

High Performance Cluster Computing: Architectures and Systems, Vol. 1

Prentice Hall

1999

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

Статии од списанија и зборници од конференции

 

2017

2

 

Статии од списанија и зборници од конференции

 

2017