Лични алати
Пријави се

Линеарни статистички модели

Предмет: Линеарни статистички модели

Код: 3ФЕИТ08011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за најпопуларните статистички модели и методи, со посебен осврт кон регресионите статистички техники. Студентот се оспособува за избор на соодветен статистички модел,  за користење на софтвер за статистичко моделирање, како и за изведување заклучоци и презентирање на добиените резултати од статистичката анализа на практични проблеми.

Содржина на предметната програма: Проста линеарна регресија. Интервали на доверба и тестирање на хипотези  за параметрите на моделот. Генерализирани линеарни модели. Повеќедимензионална линеарна регресија. Анализа на остатоци. Анализа на варијанса. Вовед  во линеарни модели за временски серии. Користење на статистички софтвер за линеарно статистичко моделирање.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ј. P. Marques de Sa

Applied statistics  using SPSS, STATISTICA,  MATLAB and R

Springer

2007

2

Annette J.  Dobson

An Introduction to Generalized Linear  Models

CHAPMAN &  HALL/CRC

2000

3

Michael H Kutner,‎ Christopher Nachtsheim, John Neter, William Li

Applied Linear Regression Models

McGraw-Hill

2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G.Jay Kerns

Introduction to Probability and Statistics Using R

Cran.r-project.org  ISBN: 978-0-557-24979-4

2011

2

Douglas C. Montgomery, George C. Runger

Applied Statistics and Probability for Engineers

John Wiley & Sons

2003