Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Мултимедиски технологии (MT) Напредни стандарди за складирање и обработка на податоци

Напредни стандарди за складирање и обработка на податоци

Предмет: Напредни стандарди за складирање  и обработка на податоци

Код: 3ФЕИТ07010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Даниел Денковски, Доц. д-р Христијан Ѓорески

Цели на предметната програма (компетенции): Управување, моделирање, складирање и рударење со податоците. Работа со полу-структурирани и неструктурирани бази на податоци. Работа со XML и МуSQL и алатки за конвертирање и работа со NoSQL. Работа со мултимедиски податоци.

Содржина на предметната програма: Преглед на структурираните бази на податоци, недостатоци и предности. Вовед на полу-структурирани бази на податоци и концепт на XML. Оптимална стратегија за креирање на полуструктурирани податоци и концепти на неструктурирани бази на податоци. Концепти на NoSQL наспроти SQL. Оптимизирање на складирањето на податоци и интерпретација на податоци преку податочно рударење. Начини на складирање, обработка и донесување заклучоци кај мултимедиски податоци и поврзување на истите со постоечките податоци.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Eliotte Harold

XML bible, 3rd edition

John Wiley & Sons

2004

2

Ralph Stair, George Reynolds

Fundamentals of information systems

Course Technology

2015

3

Anand Jarajaman, Jerffrey Ullman

Mining of massive datasets

Cambridge

2011