Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Микро и нано технологии (МНТ) Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

Предмет: Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

Код: 3ФЕИТ12009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Славка Цанова

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентот  да ја разбере термичката анализа на интегрираните кола и да се стекне со знаења за техниките на прераспределба и одведување на топлината. По завршување на курсот, студентот ќе биде оспособен да дизајнира интегрирани кола кои ќе задоволуваат дадени термички карактеристики.

Содржина на предметната програма: Вовед во термичка анализа. Термичка анализа на интегрирани кола и нејзиното значење.Преглед на активни истражувања во областа на термичката анализа на микроелектронските кола. Нaпредни решенија за дистрибуција на топлината низ итегрираните кола. Примери за интегрирани кола со квалитетен термички дизајн.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert Speyer

Thermal Analysis of Materials (Materials Engineering)

CRC Press

1993

2

Harita Machiraju

Thermal Analysis and Design of a MEMS-based Safety and Arming System

ProQuest

2007

3

Weste and Harris

CMOS VLSI Design, 4th edition

Addison-Wesley/Pearson

2010