Лични алати
Пријави се

Проектирање микро и нано системи

Предмет: Проектирање микро и нано системи

Код: 3ФЕИТ12007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Катерина Ралева

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентот да се стекне со знаења за техниките на дизајнирање на микро и нано системите (MEMS/NEMS) и да ги разбира моделите на електронските и механичките делови во еден микроелектромеханички систем. По завршување на предметот, студентот ќе биде оспосебен да анализира и дизајнира MEMS/NEMS електрични кола и системи.

Содржина на предметната програма: Вовед - споредба микросистеми , микро-електромеханички системи и интегрирани електронски системи. Микрофабрикација на MEMS елементи и структури. MEMS сензори (акцелерометар, жироскоп, сензор за притисок) - фабрикација и принцип на работа. Моделирање на MEMS елементи - електронски модел со распределени параметри (lumped modeling with circuit elements). Моделирање на еластичност. Динамички модел со распределени параметри на микро системи. Трансдусери со запазување на енергија (energy-conserving transducers). Моделирање на дисипативни процеси кај микро и нано системите.  Електронски кола и системи со MEMS уреди. Системи со повратна врска-стабилност на системот. Шумови кај микросистемите. Техники за проектирање на микро и нано системи. Процес на интегрирање на дизајнот.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Stephen D. Senturia

MICROSYSTEM DESIGN

KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS

2001

2

James J. Allen

Micro Electro Mechanical System Design

Taylor & Francis

2005

3

Milena Djukanovic, Goran Stojanovski

Lecture Notes on Microelectromechanical Systems

DRIIMS Tempus

2012