Лични алати
Пријави се

Микро и нано сензори

Предмет: Микро и нано сензори

Код: 3ФЕИТ01008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Горан Стојановски

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа студиска програма е запознавање на студентите со микро и нано мехатроничките системи. После завршувањето на курсот тие успешно ќе може да ги карактеризираат разликуваат и применуваат микро и нано сензорите во реални апликации. Ќе се здобијат и со основни познавања на техниките и методите за производство на овие сензори.

Содржина на предметната програма: Запознавање со микро и нано мехатроничките системи. Преглед на физичките појави кои се користат за проектирање на микро и  нано сензори. Преглед на различни типови на микро и нано сензори. Термички сензори, сензори за радијација, механички сензори, магнетни сензори, био-хемиски сензори. Карактеризација на сензори во лабораториски услови.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Milena Djukanovic, Goran Stojanovski

Lecture Notes on Microelectromechanical Systems

DRIIMS Tempus

2012

2

Stephen Beeby, Graham Ensell, Michael Kraft, Neil White

MEMS Mechanical Sensors

Artech House, Inc

2004

3

Jan G. Korvink, Oliver Paul

MEMS: A Practical Guide to Design, Analysis, and Applications

William Andrew, Inc

2006